Veiligheid op school

Download en bekijk hier:
  • Veiligheidsprotocol
  • Pestprotocol
  • Regeling Schorsing en verwijdering

Kinderen en leerkrachten moeten zich veilig voelen op onze school. Onze school streeft er vanzelfsprekend naar een veilige omgeving te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

Onze school heeft een contactpersoon waarbij u, maar ook leerlingen, terecht kunt met klachten of problemen: Edith Rouwenhorst

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is mevrouw Chiene Hulst. U kunt haar bereiken op 06-45434266. Als het probleem of de klacht niet op school behandeld kan worden, kunt u deze persoon terecht. U kunt ook bellen voor een vertrouwelijk gesprek, zonder dat het een directe klacht betreft. 

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl.

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de gang van zaken op onze school, kunt u het best direct contact opnemen met de groepsleerkracht. Levert dit gesprek geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie, eventueel via de MR. Mocht er geen oplossing voor handen zijn dan kunt u contact opnemen met het bovenschools management van de Stichting Archipel. Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-Mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Pestprotocol

We hanteren een vaste procedure om zoveel mogelijk en veilige schoolomgeving te garanderen. Voorafgaand hieraan mag de leerkracht pedagogische maatregelen nemen om het gedrag van de leerlingen waar nodig te corrigeren en de betrokken leerling/ouders te ondersteunen. Onder wangedrag verstaan we: Er is sprake van het herhaaldelijk negeren van schoolregels, structureel ontoelaatbaar pestgedrag, diefstal, fysiek geweld, bedreiging of vernieling. Bekijk dit pestprotocol en de stappen die we hierin nemen hier.

Schorsing en verwijdering

Leerlingen die zich, ondanks herhaalde waarschuwingen, schuldig maken aan wangedrag kunnen in overleg met de leerkracht door de directeur worden geschorst. In ernstige gevallen van verstoring van de rust of veiligheid van de school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering. Hiervoor is de regeling Schorsing en Verwijdering ontwikkeld. Deze ligt op school ter inzage en kunt u hier downloaden.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: